Professor Dr. Anatomist Medical Illustrator  Phd

About

Project

Publication

National Convention

National Publication

Internatıonal Conv.

Vatan KAVAK was born in Kurtalan 1960, Siirt, Turkey.

 

He has obtained his BSc (1985)in Biology  and MSc(1989),PhD (1994) in the field of  Anatomy at  the Dicle University, Diyarbakir, Turkey. Worked as an Assistant at the Institute of Health Science (1986-1995); as Assistant Professor at Medical Faculty of Dicle University since 1995. Became an Associate Professor in 2009at the Medical School of Dicle University in Anatomy Department.He is also Medical and Biological Illustrator.His academic and research  interests are in the field of Anatomy and Anthropology.Author of around 50 scientific publications, more than 50 scientific presentations.Moreover,he has got a book on Embryology and Anatomy(Editors: Sarmite Boka ,Mara Pilmane, Vatan  Kavak, Riga Stradins University ,Riga,Latvia, ISBN 978-9984-788-50-0,2010) for health sciences.

1. The Determination Of Subcutaneous Body Fat Percentage By Measuring Skinfold Thickness In Teenagers In Turkey, Research Fund Of Dicle Unıversıty, Duapk-04-Tf-05, Project Dırector, 2007 (Project Completed).

 

2. Guneydogu Anadolu Bölgesindeki İlköğretim Öğrencilerinde Vücut Yağ Yüzdelerinin Tanita Body  Fat Analayser İle Belirlenmesi. Research Fund Of Dicle Üniversity, Dübap-06-Tf-58 Project Dırector (Project Completed).

 

3. Impact Of Proteın Malnutrıtıon On The Rat Anthropologıcal Indıces And Central Nervous System Tıssue, Collaboratıon Project Between Rıga Stradıns Unıversıty And Dıyarbakır Dıcle Unıversıty, Antropologıcal Measurements And Experımental Part Of Work - Dıcle Unıversıty, Faculty Of Medıcıne, Department Of Anatomy; Responsıble Person From Unıversıty Sıde – Assocıate Professor Vatan Kavak;

Morphologıcal Research Part – Rıga Stradıns Unıversıty, Instıtute Of Anatomy And Anthropology; Responsıble Person From Unıversıty Sıde – Professor Mara Pılmane.

Research Desıgn In Tıme – Retrospectıve.

Elaboratıon Tıme For Project: 2 Years.

Dübap 10-Tf-147 Project Dırector  (Project In Progress)

 

4. The Effect Of Dıfferent Sport Branches  On  Body  Fat  Percentage,

Dübap 10-Beyo-138 Project Dırector ( Project Completed)

5. Project Cadaver(Kadavra Uygulama, Araştırma, Anatomik Karakalem Çizimler İleweb-Tabanlı Üç Boyutlu Atlas Hazırlama Ve Dijital Arşivleme Proje)’, Dübap  11-Tf- Project Dırector ( Project Completed)

 

Admınıstratıve Unıt:

Institute Of Health Science, Vıce Dırector,Dıcle Unıversıty (2002-2003)

 

Member Of Organization:

 

         1. Member Of Anatomy Organization

A.SCI INDEXED PAPERS

 

A1. Kavak, V. :The Determination Of Subcutaneous Body Fat Percentage By Measuring Skinfold Thickness In Teenagers In Turkey, International Journal Of Sport Nutrition And Exercise Metabolism, 16, 296-304 (2006).

A2. Caca, I., V. Kavak., K. Unlu., S .Arı., Y. Nergıs., G .Take.:The Histopathological Effect Of Intra Cameral Ropivacaine In Different Concentrations On Corneal Endothelium,Annals Of Ophthalmology ,38, 43-48 ( 2006).

 

A3. Tatlı M, Guzel A, Kızıl G, Kavak V, Yavuz M, Kızıl M. Comparıson Of The Effects Of Maternal Proteın Malnutrıtıon And Intrauterıne Growth Restrıctıon On Redox State Of Central Nervous System In Offsprıng Rats. Braın Research, 1156, 21-30 (2007).

 

A4. Guzel,A., U. Er,. M.Tatlı.,  U.Aluclu.,  T.Ozekıncı .,  Y. Nergız., B. Ahıshalı., G.Aktaş., V. Kavak., S.Nergız., U. Oksan., And O .Satıcı.: An Experımental Staphylococcus Aureus Menıngıtıs Model For Investıgatıng Induced Leptomenıngeal  And  Subpıal  Inflammatıon  In  Rats: A Transmıssıon Electron  Mıcroscopy  Study, Neuroendocrınology Letters, 28 ,5 (2007).

 

A5.Cıftcı,H., Kutlay, F.; Kavak, V., F.Uzun.,G.Bellur.,And I.Soyler.:Stealıng Phenomenon Caused By Anomalous Orıgın Of The Rıght Coronary Artery From The Truncus Pulmonalıs: A Rare Congenital Anatomıcal Anomaly , Journal Of Morphology ,    268 1059-1060   2007.

 

A6. Kavak, V.;  F . Babacan., F. Celık. ,Y.Celık.,A.Bılıcı., And I.H.Kara. :Explaınıng The Growth Of Cranıofacıal Skeleton Under Proteın Restrıctıon And Lıgatıon Of The Uterıne Artery By Prıncıpal Component Analysıs (Pca) , Journal Of Morphology , 268 ,1091-1092 , 2007.

 

A7. Tatlı, M.,A. Guzel., G. Kızıl.,V. Kavak .,M.Yavuz., And M.Kızıl .:Effects Of Maternal Proteın Malnutrıtıon And Intrauterıne Growth Restrıctıon On Redox State Of The Central Nervous System In Offsprıng Rats , Journal Of Morphology ,268 ,1141-1141 , 2007.

 

A8. Hekımoglu, A., F.Celık.,T.Taskın.,A.Ece.,V.Kavak.:The Contrıbutıon Of Nıtrıc Oxıde On The Relaxatıon Effects Of Dıethylstılbestrol,Saudı Med J. 29(5):662-7,2008.

 

A9. Karabulut, O., E.S. Hatıpoglu., V.Kavak., I.H.Kara.: The Varıatıons Of Q Angle Values Wıth Gender In Young Healthy Adults, 9th Congress Of The European Assocıatıon Of Clınıcal Anatomy,  35-38 , 2007.

 

 A10. Kavak,V., F,Babacan., F.Celık., A.Bılıcı., And I.H.Kara.:The Effect Of  Lıgatıon Of The Uterıne Artery And Early Postnatal Food   Restrıctıon-Anımal Models For Growth Retardatıon On The  Rat, Bendrosıos Praktıkos Lıetuvos Gydytojas, Xıv(2),98-105(2010).

 

A11. Kavak,V., F,Babacan., F.Celık., A.Bılıcı., And I.H.Kara.:The Effect Of Lıgatıon Of The Uterıne Artery And Early Postnatal Food Restrıctıon-Anımal Models For Growth Retardatıon On The Rat,Bendrosıos Praktıkos Lıetuvos Gydytojas, Xıv(2),98-105(2010).

E. CONGRESSES (NATIONAL)

 

E1. Nergiz,Y., V. Kavak.,A.Ketani.:Sıçanlarda Cilt Altı İmplante Edilen Çeşitli Protez Adhesiv Materyallerin Mukayeseli Olarak İncelenmesi,V. Ulusal Anatomi Kongresi ,Antalya, 25-30 Ekim 1999.

E2.Özbağ,D.,E.S.Hatipoğlu.,V.Kavak.,M.Kılınç.,P.Kervancıoğlu.,M.Deniz.,M.C.Tuncer.:Myokardial Köprüler Ve Koroner Arterlerin Seyir Yönleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, V. Ulusal Anatomi Kongresi Antalya,25-30 Ekim 1999.

E3. Kılınç, N., H .Büyükbayram., V. Kavak., Ö .Satıcı., Ve Ö.Karabulut.:Dicle Üniversitesi Patoloji Bölümünde 1994-2000 Yılları Arasında Yapılan Otopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Vı.Ulusal Anatomi Kongresi Edirne,3-7 Eylül 2001

 

E4. Büyükbayram, H., N .Kılınç., V.Kavak. , S.Kemaloğlu.,Ve Ö.Satıcı .:Tedhered Kord Sendromu, Vı.Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne ,3-7 Eylül 2001

 

E5. Kavak,V., S. Alan., K. İltümür., A. Karabulut., Ö .Satıcı.,Ve A.Öz .: Sporcularda Kalpteki Strüktürel Ve Fonksiyonel Değişikliklerin Hipertansif Hastalar Ve Spor Yapmayan Sedanter Bireylerle Karşılaştırılması,7.Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır 1-5 Eylül 2003

 

E6. Kavak, V., G .Toprak.,Ve S .Alan.:Sporcular İle Spor Yapmayan Sedanter Bireylerde Kardiovasküler Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması,Vıı.Ulusal Anatomi Kongresi, Konya 26-30 Ağustos, 2004.

 

E7. Kavak, V., Arıtürk Z., İltümür K.: Comparison Of Classical And Tissue Doppler Methodus İn Evaluation Of Diastolic Functions Of Heart İn Female Wrestlers, Ix.Ulusal Anatomi Kongresi,7-9 Eylül 2005, Kuşadası

D. PAPERS (NATIONAL)

 

D1.Taçyıldız, I. H.,  S. Mızraklı.,  N. Aban.,  M. Akkuş., V. Kavak, The Effect Of Collagenase İn Wound Healing, Turkısh Journal Of Trauma Emergency Surgery, 4, 7-11, (1998).

 

D2.Hatipoğlu, E.S., V.Kavak.:Çocuklarda Boy Uzunluklarının Yöresel Karşılaştırılması, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16, 64-67,(1989).

 

D3.Hatipoğlu, E.S., V. Kavak.: Diyarbakır Merkez Ve Kırsal Alan İlkokul Çocuklarının Fiziksel Gelişmelerinin Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması,I-Ağırlık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,17,81-87,(1990).

 

D4.Hatipoğlu, E. S., V.  Kavak.: Diyarbakır Merkez Ve Kırsal Alan İlkokul Çocuklarının Fiziksel Gelişmelerinin Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması,Iı-Boy,Boya Göre Ağırlık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,17,48-59,(1990).

 

D5.Kavak, V.,E.S.Hatipoğlu.:Yeni Doğmuş Kız Ve Erkek Çocuklarında Anne Yaşlarına Göre Ağırlık Ve Boy İlişkileri ,Iı-Boy, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21,67-77,(1994).

 

D6.Nergiz, Y., C .Sert., A. Aslan., S .Çelik., E .Deveci., M. A. Ketani., V .Kavak., Ve Z.  Akdağ.:The Effects Of The Varying X-Ray Doses On Development Of Rat Hair Follicles, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24,19-26,(1997).

 

D7. Satici, Ö., A .Bilici., V. Kavak.:Karın İçi Kitlelerde Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçlarının Anabileşenler Yöntemi İle İncelenmesi,Dialysis,Transplantation And Burn, 8,45-52, (1995).

 

D8. Kılınç, N., M .Yaldız., F .Yılmaz., H .Büyükbayram., H .G. Yılmaz.,Ve V.Kavak, Splenik Mezotelyal Kist(Bir Olgu Nedeniyle), Türkiye Klinikleri, 22, 4006 (2002).

 

D9. Kavak ,V.:The Effects Of Sport On The Body Measure From Students Of Different Disiplines,Dicle Tıp Dergisi,Cilt :32 ,Sayı:2 ,Saife, 84,2005-12-05

 

D10. Kavak, V., F.S.Tutkun.:Do Our Unıversıtys Male Handball Players Show Sımılar Physıcal And Physıologıcal Propertıes To The Dıstınguushed World Sportsman, Dicle Tıp Dergisi, 32 ,131 ,(2005).

 

D11. Oz, A.,  O .Satıcı., And V. Kavak.: Strength Measurements And Cooper Test Evaluatıon On The Students Of  Physıcal Traınıng School At The Unıversıty Of Dıcle, Dicle Tip Dergisi, 28,67-75, (2001).

B. CONGRESSES (INTERNATIONAL)

 

B1. Kavak, V., F, Babacan., F. Celık., Y .Celık., A. Bılıcı., And I.H. Kara.:Explaınıng The Growth Of Cranıofacıal Skeleton Under Proteın Restrıctkon And Lıgatıon Of The Uterıne Artery By Prıncıpal Component Analysıs(Pca), 8th Internatıonal Congress Of Vertebrate Morphology,(Oral Presentatıon), Paris , 63, 16-21, 2007.

B2. Tatlı, M., A.Guzel., G .Kızıl., V .Kavak., M .Yavuz ., And M .Kızıl.:Effects Of Maternal Proteın Malnutrıtıon And Intrauterıne Growth Restrıctıon On Redox State Of Central Nervous System In Offsprıng Rats, 8th International Congress Of Vertebrate Morphology,(Oral Presentation), Parıs, 125, 16-21, 2007.

 

B3. Cıftcı, H., F. Kutlay., V. Kavak., F. Uzun., G. Bellur., And I. Soyler,.:Stealıng Phenomenon Caused By Anomalous Orıgın Of The Rıght Congenıtal Anatomıcal Anomaly, 8 Th Internatıonal Congress Of Vertebrate Morphology, (Oral Presentatıon), Parıs, 24, 16-21, 2007.

 

B4. Vatan Kavak.:The Determination Of Subcutaneous Body Fat Percentage By Skınfold Thıckness Measurement In Teenagers In Dıyarbakır; A Southeastern Cıty Of Turkey, 9th Congress Of European Assocıatıon Of Clınıcal Anatomy(Oral Presentatıon). Surgıcal And Radıologıc Anatomy,Specıal Issue, Abstracts Book.S9-L6.,455.Prague,Czechoslovakıa,5-8 September 2007

 

B5. Ozlen, K., E.S. Hatıpoglu., V. Kavak., A .Guzen., Ve I.H.Kara.: The Varıatıons Of Q Angle Values Wıth Gender In Healthy Young Adults, 9th Congress Of European Assocıatıon Of Clınıcal Anatomy, Surgıcal And Radıologıc Anatomy, Specıal Issue, Abstracts Book. Prague, Czechoslovakıa, 5-8 September 2007.

 

B6. Moderators:Andres Weıgleın, Vatan Kavak, Levent Sarıkcıoglu, 9th Congress Of European Assocıatıon Of Clınıcal Anatomy,Lecture Sessıon 9-Varıa 1,A 8 Th Surgical And Radıologıc Anatomy,Specıal Issue, Abstracts Book. Prague, Czechoslovakıa,5-8 September 2007.

 

B7.Vatan Kavak, Mara Pılmane , Sarmıte Boka .:The Discovery Of The Body By A Slıde Projectıon, The 17th Congress Of The Internatıonal Federatıon Of Assocıatıons Of Anatomısts (Ifaa)16-19august  2009 Cape Town South Africa

 

B8.Mara Pılmane, Vıoleta Fodına , Sarmıte Boka , Vatan Kavak .:Changes In Metabolısm And Growth Factors In Early Embryogenesıs Of Invalıd For Implantatıon Human Embryo .:The 17th Congress Of The Internatıonal Federatıon Of Assocıatıons Of Anatomısts (Ifaa)16-19august  2009 Cape Town South Afrıca

 

B9.Vatan Kavak,Vecıhı Ozkaya,,Mara Pılmane,,Sarmıte Boka;Gursel Ortug.:Lıfe Models And Socıocultural Structure Of Mıddle Age Human In Kortıktepe In The Lıght Of Skeleton Examınatıons,Anatomst 2009 10 Th Congress Of European Assocıatıon Of Clınıcal Anatomy,September 2-5,2009 Istanbul

 

B10. Vatan Kavak , Mara Pılmane, Sarmıte Boka.: The Spırıt Mıssıng In  Educatıon And Teachıng Of The Anatomy, Joınt Meetıng Of Anatomıcal Socıetes, P 4,19-22 May 2011

 

B11.Pılmane,M.,Valdovska,A.,Volrats,O.,Jemeljanovs,A.,Kavakv.:Morphofunctıonalchracterızatıon

Of  Congenıtal Adhesıons Joınt Meetıng Of Anatomıcal Socıetes, P 61, 19-22 May 2011

 

B12..Hacı  Cıftcı ,Vatan Kavak, Mehmet Sukru Efem, Gulten Tacoy.: Bılateralcoronaryfıstulas Between Coronary Arterıes Is Quıte Rare,Joınt Meetıng Of Anatomıcal  Socıetes,P 83,19-22 May 2011

Social Media

All Rights Reserved ! © Copyright 2014 Vatan KAVAK Medical Illustration

AKSAGRAFİK - Mehmet O.